Проектиране и производство на КТП и Ел табла

Спечелен търг ЕНЕРГО-ПРО за доставка на БКТП в следващите 4 години

Договор за обществена поръчка 35-2/10.09.2021 г.
Възложител – Електроразпределение Север АД
Предмет – Доставка и монтаж на бетонен комплектен трансформаторен пост (БКТП) монолитен тип.
Видове БКТП – 1х1000 kVA и 2х1000 kVA
Период на договора – 48 месеца
Договорът е сключен на база прогнозната стойност за втора обособена позиция от обществената поръчка, която е 456 000 лв. без ДДС.